1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Peltola Golf Oy ja kotipaikka Janakkalan kunta.

 

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella hallita Janakkalan kunnassa maa-alueita sekä ylläpitää kyseisellä alueella golfkenttää. Yhtiön toimialanaan kuuluu lisäksi osakkeenomistajilta heidän omistamiensa yhtiön osakkeiden tuottamien pelioikeuksien vuokraaminen sekä niiden edelleen vuokraaminen. Lisäksi yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia yhtiön toimintaa palvelevia laitteita ja rakennuksia sekä harjoittaa tilojen vuokraustoimintaa.

 

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta (8.000) euroa ja enimmäispääoma on viisikymmentäseitsemäntuhattakuusisataa (57.600) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

 

4 § ERILAJISET OSAKKEET

Yhtiöllä voi olla A- ja B- ja C-lajin osakkeita, yhteensä enintään 800 kappaletta.

A-lajin osakkeita voi olla vähintään 60 ja enintään 770 kappaletta, B-lajin osakkeita voi olla vähintään 0 kappaletta ja enintään 710 kappaletta ja C-lajin osakkeita on 30 kappaletta. Yhtiön osakkeista laaditaan osakekirjat, jotka numeroidaan juoksevasti ja jotka osoittavat osakelajin.

Mikäli osakkeenomistajalla on omistuksessaan neljä (4) A –lajin osaketta, voidaan kyseisistä osakkeista muodostaa yrityspelioikeus yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti.

 

5 § ERILAJISTEN OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET

Yhtiökokouksessa äänestettäessä jokainen A-lajin osake tuottaa 1 äänen, jokainen B-lajin osake tuottaa 1 äänen ja jokainen C-lajin osake tuottaa 20 ääntä.

Kukin A-, B-, ja C-lajin osake tuottaa 1 henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön hallitsemalla golfkentällä.

Osakkeen tuottama henkilökohtainen pelioikeus on vaihdettavissa pelioikeuslipukkeiksi yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeusohjesäännön mukaisesti. Lipukkeet on käytettävä sen pelikauden aikana, jona ne lunastetaan.

Yksi pelioikeuslipuke oikeuttaa yhden henkilön pelaamaan 18 reikää yhtiön hallitsemalla golfkentällä.

Pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

 

6 § OSAKKEIDEN MUUNTAMINEN

Mikäli B-lajin osake siirtyy uudelle omistajalle, osake muuttuu A-lajin osakkeeksi siten, että yhdestä B-lajin osakkeesta tulee yksi A-lajin osake.

C-lajin osakkeen laji ei muutu.

 

7 § HOITOVASTIKE

Yhtiö saa osakkeenomistajilta hoitovastikkeen ja osakeomistukseen perustavan vuosimaksun.

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle hoitovastiketta. Yhtiökokouksen päättäessä vastikkeen suuruudesta käytetään vastikeperusteena osakkeiden lukumäärää.

Yhtiökokous päättää osakkeenomistajilta vuosittain perittävän vuosimaksun suuruuden, Maksuperusteena käytetään osakkeiden lukumäärää.

B- ja C-lajin osakkeiden osalta hoitovastikkeen ja vuosimaksun maksuvelvollisuus alkaa, kun osakkeen perusteella ryhdytään käyttämään pelioikeutta tai kun osakkeeseen kuuluva pelioikeus vaihdetaan pelioikeuslipuksi.

B-lajin osakkeen muuntuessa A-lajin osakkeeksi, osakkeesta suoritetaan yhden A-lajin osakkeen osalle vahvistettu hoitovastike ja vuosimaksu.

Vastikkeen ja vuosimaksun maksuajan ja tavan määrää yhtiön hallitus.

Osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen määräämät vastikkeet ja vuosimaksut viivästyskorkoineen on maksettu yhtiölle.

Lisäksi yhtiön osakkaat voivat yhtiökokouksessa päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pitkäaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta. Rahoitusvastike on määrättävä kaikilta osakkeilta yhtä suureksi.

 

 

8 § PELIOIKEUDEN HALTUUNOTTO

Mikäli hoitovastikkeen maksu viivästyy yli 45 päivää eräpäivästä, hallitus voi ottaa ko. osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttöönsä vastikkeen kerryttämistä varten. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa osakkeeseen liittyvä pelioikeus kolmannen henkilön/osapuolen käyttöön siihen asti kunnes osaketta rasittavat vastike viivästyskorkoineen on tullut katetuksi.

 

9 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen mikäli varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

 

10 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

 

11 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin.

 

12 § PROKURAT

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

 

13 § TILINTARKASTAJAT

 

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä varamies. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

 

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

 

15 § KOKOUSKUTSU

 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus Helsingin Sanomissa aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

 

16 § TILIKAUSI

 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2004.

 

17 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kokouksessa on

 

esitettävä:

 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

 

päätettävä:

 

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

8. osakkeenomistajien osakkeistaan yhtiölle suoritettavan hoitovastikkeen ja vuosimaksun suuruus;

9. pelioikeuksien vuokrahinnaston hyväksyminen;

 

valittava:

 

10. hallituksen jäsenet sekä

11. tarvittaessa tilintarkastajat

 

 

 

Peltola Golf Oy:n pelioikeusohjesääntö 2016

1. Yhtiöjärjestyksen 5§ mukaiset A -osakkeet tuottavat kukin yhden henkilökohtaisen pelioikeuden.

 

 

2. A -osakkeen tuottama henkilökohtainen pelioikeus voidaan siirtää henkilölle, jonka yhtiön hallitus hyväksyy, vähintään pelikaudeksi tai yhtiön hallituksen erikseen päättäessä myös lyhyemmäksi ajaksi.

 

3. Osakkeen tuottama henkilökohtainen pelioikeus on vaihdettavissa neljääntoista (14) 18 -reiän pelioikeuslipukkeeksi.

 

4. Mikäli osakkeenomistaja omistaa neljä (4) A -osaketta, voidaan niistä muodostaa yrityspelioikeus, joka oikeuttaa vapaasti käyttämään neljän (4) osakkeen pelioikeuksia siten, että korkeintaan neljä henkilöä voi yhtä aikaa pelata kentällä osakkeiden perusteella. Yrityspelioikeuden haltijan on ennen pelikauden alkua ilmoitettava ne enintään kuusi (6) henkilöä, joilla on oikeus käyttää osakkeisiin liittyviä pelioikeuksia. Muista yrityspelioikeuden käyttöön liittyvistä asioista päättää yhtiön hallitus.

 

5. Mikäli A -osakkeen omistaa juridinen henkilö, tulee tämän ilmoittaa se henkilö, jolle henkilökohtainen pelioikeus kuuluu.

 

6. A -osakkeen omistajan perheeseen kuuluvilla junioreilla (alle 21 –vuotias) on myös oikeus pelata golfkentällä sen mukaan kun golfkentän kapasiteetti ja muut olosuhteet sallivat. Junioripelioikeus maksaa 120 euroa. Hallitus päättää junioripelioikeuden käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset.

 

7. Pelioikeuden käyttäjällä on oikeus tuoda kolme (3) vierasta pelaamaan kanssaan samassa lähdössä.  Greenfee on vuonna 2016 25€.

 

8. Pelioikeuden käyttäjällä tulee olla Suomen Golfliiton jäsenseuran jäsenyys.

 

9. Pelioikeuden käyttäjältä voidaan hallituksen päätöksellä evätä oikeus pelata yhtiön golfkentällä hallituksen määräämäksi ajaksi mikäli hän olennaisella tavalla rikkoo yleisesti hyväksyttyjä golf- tai muita käyttäytymissääntöjä.

 

10. Yhtiön hallitus voi hyväksyä tarkemmat ohjeet ja määräykset noudatettavaksi liittyen pelioikeuksien käyttöön ja golfpelin käytännön järjestelyihin.

 

Peltola Golf oy on koko ajan uudistuva ja kasvava yritys. Viime vuosina olemme panostaneet voimakkaasti sekä kentän että palveluiden kehittämiseen. Vuosina 2003 ja 2004 rakensimme kentälle kastelujärjestelmän, 2005 valmistui uusi klubitalo, syksyllä 2005 ja kaudella 2006 olemme tehneet perusparannustöitä. Kaudella 2008 jatkoimme kuutosväylän pidennystä ja avasimme kauden 2009 pelaamalla uutta pidempää kuutosväylää. Kaudella 2008 rakensimme väylälle 7 uuden punaisen tiiauspaikan. Luonnollisesti aiomme jatkaa edelleen aloittamaamme kentän ja palveluiden parannusta ja kehittämistä. Peltola golf oy on vakavarainen, dynaaminen ja kasvava yritys.

 

 LÖYTTYMÄEN LYHYT HISTORIA

Vuonna 1878 Löyttymäen kartanon omistaja Cecilia Lindroos perusti kansakoulun Löyttymäelle vävynsä senaattori Leo Mechelinin kanssa. Se oli Janakkalan kolmas koulu. Vuoteen 1881 asti koulu toimi kartanon meijerirakennuksessa, Kaivolassa.

 

Rakennuksessa maalasivat ja luonnostelivat taiteilijat Helene Schjerfbeck ja Maria Wiik varhaistuotantonsa taideteoksia 1880-luvulla. Taidehistoriasta tunnetaan erityisesti "Löyttymäen kesä". Helene Schjerfbeckin läpimurtoteos "Wilhelm von Scherinin kuolema" on maalattu Löyttymäen Kaivolassa. Taulujensa malleina Schjerfbeck käytti Löyttymäkeläisiä talonpoikia.

 

Löyttymäen kartano rakennutti Löyttymäelle uuden kansakoulurakennuksen, joka valmistui 1881 arkkitehti Sebastian Gripenbergin piirrustusten pohjalta. Rakennus toimi kouluna vuoteen 1950 asti, jolloin nykyinen koulu otettiin käyttöön.

 

Taiteilijaprofessori Onni Oja kävi lapsena Löyttymäen kansakoulua. Hän lähti taideopintoihinsa opettaja August Alhon kehotuksesta ja suosituksesta. Oja vieraili usein Löyttymäessä. Oja on suunnitellut mm. Janakkalan ilves-vaakunan.

 

Senaattori Leo Mechelin joutui kenraalikuvernööri Bobrikovin valtakaudella maanpakoon ja palasi siitä Löyttymäelle 1904 Löyttymäkeläisten riemusaatossa. Mechelin luonnosteli Suomen valtion perustuslain Löyttymäen kartanossa, ja se otettiin käyttöön Suomen itsenäistyttyä. Löyttymäen kylässä alkoi teollistuminen varhain, jo 1800-luvulla. Kartanon ensimmäisiä tuotantolaitoksia oli Mallaskoskeen padottu mylly, jota täydennettiin myöhemmin sahalla ja sähkön tuotannolla. Löyttymäen terva- ja tärpättitehdas aloitti toimintansa 1864. Tehdas harjoitti merkittävää vientiä Pietariin Venäjän sotalaivaston tarpeisiin. Myös maatalouden elinkeinotoiminta virkistyi ja esimerkiksi kananmunia tuotettiin ulkomaanvientiin.

Please publish modules in offcanvas position.