toukokuu 2019
S M T K T P L
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latest News

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Peltola Golf ry ja sen kotipaikka on Janakkalan kunta. Yhdistys on perustettu joulukuun 23 p:nä 1991.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golf-pelin ja muun liikuntatoiminnan harrastusta toiminta-alueellaan.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 

 • järjestämällä valmennusta, koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja,
 • järjestämällä nuoriso-, valistus-, kasvatus- ja tiedotustoimintaa
 • muuta samantapaista seuran toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa järjestämällä ja tukemalla.

 

Toimintaansa varten yhdistys voi:

 • pitää golf- ja muita kenttiä jäsentensä käyttöä varten,
 • ylläpitää jäsentensä käyttöön tarkoitettuja klubi- yms. tiloja,
 • järjestää kokouksia, palkintojenjako- ja juhlatilaisuuksia.

 

3§ Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenet ovat aikuis- ja juniorijäseniä. Juniorijäsenyys muuttuu aikuisjäsenyydeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin juniorijäsen täyttää 18 vuotta.

Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistys voi ottaa äänioikeudettomia kannatusjäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistys hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, ellei näissä säännöissä muuta säädetä.

Yhdistyksen kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseneksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen määräämät velvoitteensa eroamisvuoden loppuun saakka.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen,
 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka
 • syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Hallitus ja Suomen Golfliitto r.y. voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto r.y.:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla.

5§ Liittymismaksu

Uudet varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun. Liittymismaksu on suoritettava jäseneksi liittymisen yhteydessä tai viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua pankkisiirrolla.

6§ Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista yhdistyksen maksuista. Jäsenmaksu on suoritettava viimeistään kunkin vuoden 28.2. mennessä. Uudet jäsenet suorittavat jäsenmaksun liittymisen yhteydessä tai viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua pankkisiirrolla. Myöhästyneille jäsenmaksuille on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästymismaksu. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä, yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan todeta hänet eronneeksi.

Jäsen saa Suomen Golfliiton jäsen- ja tasoituskortin maksettuaan

 • jäsenmaksun mahdollisine viivästysmaksuineen
 • kotikentän osakkeen vastikkeet tai vuokrapelioikeuden tai
 • seuran syyskokouksen vahvistamat pelimaksut

 

7§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, johon syyskokous valitsee puheenjohtajan kalenterivuodeksi ja kuusi (6) muuta jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi, kuitenkin siten, että vuosittain aina kolme (3) jäsentä on erovuorossa. Ensimmäistä kertaa tätä sääntöä sovellettaessa valitaan kaikki kuusi (6) hallituksen jäsentä ja erovuoroisuus määrätään arvan perusteella.

Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen toimikauden loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) hallituksen muuta jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 

8§ Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tili- sekä tarpeelliset muut asiakirjat on maaliskuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä. Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta niin vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on tässä säädetyssä järjestyksessä tehty.

10§ Kokouskutsut

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle kiinnitetyllä ilmoituksella sekä lisäksi jommallakummalla seuraavista tavoista:

 

Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa javiimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11§ Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi äänten laskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan seuran kapteenit
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.

12§ Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Henkilövaaleissa kuitenkin ratkaistaan tasan mennyt vaali arvalla.

13§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai yhdistyksen sihteeri yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

14§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessaan lakkautetuksi sen varat on käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla golf-urheilua edistävään tarkoitukseen. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

15§ Erinäisiä säännöksiä

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Please publish modules in offcanvas position.