toukokuu 2019
S M T K T P L
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latest News

Yhtiöjärjestys

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Peltola Golf Oy ja kotipaikka Janakkalan kunta.

 

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella hallita Janakkalan kunnassa maa-alueita sekä ylläpitää kyseisellä alueella golfkenttää. Yhtiön toimialanaan kuuluu lisäksi osakkeenomistajilta heidän omistamiensa yhtiön osakkeiden tuottamien pelioikeuksien vuokraaminen sekä niiden edelleen vuokraaminen. Lisäksi yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia yhtiön toimintaa palvelevia laitteita ja rakennuksia sekä harjoittaa tilojen vuokraustoimintaa.

 

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta (8.000) euroa ja enimmäispääoma on viisikymmentäseitsemäntuhattakuusisataa (57.600) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

 

4 § ERILAJISET OSAKKEET

Yhtiöllä voi olla A- ja B- ja C-lajin osakkeita, yhteensä enintään 800 kappaletta.

A-lajin osakkeita voi olla vähintään 60 ja enintään 770 kappaletta, B-lajin osakkeita voi olla vähintään 0 kappaletta ja enintään 710 kappaletta ja C-lajin osakkeita on 30 kappaletta. Yhtiön osakkeista laaditaan osakekirjat, jotka numeroidaan juoksevasti ja jotka osoittavat osakelajin.

Mikäli osakkeenomistajalla on omistuksessaan neljä (4) A –lajin osaketta, voidaan kyseisistä osakkeista muodostaa yrityspelioikeus yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön mukaisesti.

 

5 § ERILAJISTEN OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET

Yhtiökokouksessa äänestettäessä jokainen A-lajin osake tuottaa 1 äänen, jokainen B-lajin osake tuottaa 1 äänen ja jokainen C-lajin osake tuottaa 20 ääntä.

Kukin A-, B-, ja C-lajin osake tuottaa 1 henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön hallitsemalla golfkentällä.

Osakkeen tuottama henkilökohtainen pelioikeus on vaihdettavissa pelioikeuslipukkeiksi yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeusohjesäännön mukaisesti. Lipukkeet on käytettävä sen pelikauden aikana, jona ne lunastetaan.

Yksi pelioikeuslipuke oikeuttaa yhden henkilön pelaamaan 18 reikää yhtiön hallitsemalla golfkentällä.

Pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

 

6 § OSAKKEIDEN MUUNTAMINEN

Mikäli B-lajin osake siirtyy uudelle omistajalle, osake muuttuu A-lajin osakkeeksi siten, että yhdestä B-lajin osakkeesta tulee yksi A-lajin osake.

C-lajin osakkeen laji ei muutu.

 

7 § HOITOVASTIKE

Yhtiö saa osakkeenomistajilta hoitovastikkeen ja osakeomistukseen perustavan vuosimaksun.

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle hoitovastiketta. Yhtiökokouksen päättäessä vastikkeen suuruudesta käytetään vastikeperusteena osakkeiden lukumäärää.

Yhtiökokous päättää osakkeenomistajilta vuosittain perittävän vuosimaksun suuruuden, Maksuperusteena käytetään osakkeiden lukumäärää.

B- ja C-lajin osakkeiden osalta hoitovastikkeen ja vuosimaksun maksuvelvollisuus alkaa, kun osakkeen perusteella ryhdytään käyttämään pelioikeutta tai kun osakkeeseen kuuluva pelioikeus vaihdetaan pelioikeuslipuksi.

B-lajin osakkeen muuntuessa A-lajin osakkeeksi, osakkeesta suoritetaan yhden A-lajin osakkeen osalle vahvistettu hoitovastike ja vuosimaksu.

Vastikkeen ja vuosimaksun maksuajan ja tavan määrää yhtiön hallitus.

Osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen määräämät vastikkeet ja vuosimaksut viivästyskorkoineen on maksettu yhtiölle.

Lisäksi yhtiön osakkaat voivat yhtiökokouksessa päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pitkäaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta. Rahoitusvastike on määrättävä kaikilta osakkeilta yhtä suureksi.

 

 

8 § PELIOIKEUDEN HALTUUNOTTO

Mikäli hoitovastikkeen maksu viivästyy yli 45 päivää eräpäivästä, hallitus voi ottaa ko. osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttöönsä vastikkeen kerryttämistä varten. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa osakkeeseen liittyvä pelioikeus kolmannen henkilön/osapuolen käyttöön siihen asti kunnes osaketta rasittavat vastike viivästyskorkoineen on tullut katetuksi.

 

9 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen mikäli varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

 

10 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

 

11 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin.

 

12 § PROKURAT

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

 

13 § TILINTARKASTAJAT

 

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä varamies. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

 

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

 

15 § KOKOUSKUTSU

 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus Helsingin Sanomissa aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

 

16 § TILIKAUSI

 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2004.

 

17 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kokouksessa on

 

esitettävä:

 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

 

päätettävä:

 

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

8. osakkeenomistajien osakkeistaan yhtiölle suoritettavan hoitovastikkeen ja vuosimaksun suuruus;

9. pelioikeuksien vuokrahinnaston hyväksyminen;

 

valittava:

 

10. hallituksen jäsenet sekä

11. tarvittaessa tilintarkastajat

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.